محورهای کنگره

محور اصلی کنگره :

 • اخلاق در همه گیری کووید 19  
 • آموزش  اخلاق حرفه ای 

محورهای فرعی کنگره :

 • فلسفه اخلاق
 • اخلاق بالینی
 • اخلاق در آموزش  پزشکی
 • آموزش اخلاق پزشکی
 • اخلاق در پژوهش های پزشکی
 • اخلاق پرستاری
 • اخلاق داروسازی
 • اخلاق دندانپزشکی
 • اخلاق پیراپزشکی
 • اخلاق در ارائه خدمات پاراکلینیکی
 • اخلاق بیمارستانی
 • عدالت در سلامت
 • حقوق بیماران
 • فلسفه پزشکی
 • حقوق پزشکی
 • فقه پزشکی
 • برنامه درسی پنهان آموزش اخلاق
 • اخلاق در سلامت عمومی و سیاستگذاری سلامت
 • اخلاق در بلایا
 • اخلاق پزشکی در رسانه
 • اخلاق در مراقبت از سالمندان
 • اخلاق در مراقبت های آغاز و پایان حیات
 • اخلاق در روش های کمک باروری
 • اخلاق سازمانی
 • اخلاق در پژوهش بر حیوانات
 • اخلاق در پیوند اعضا و بافت
 • اعتلای اخلاق حرفه ای
 • اخلاق در فناوری های زیستی
 • اخلاق در مراقبت از گروه های آسیب پذیر
 • اخلاق در مراقبت های طب تسکینی
 • اخلاق در خطاهای پزشکی
 • اخلاق در پزشکی از راه دور( telemedicine)

برگزار کنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
۲۵ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹
مهلت ارسال مقالات
۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹

دبیرخانه کنگره: تهران ، خ شانزده آذر، نبش پورسینا، پلاک ۲۳